Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5. Költségvetési Levelek / 2003. január 14.

TARTALOM

127. kérdés Költségvetési támogatás bevonása az arányosításba
Költségvetési szervként nagy összegű, működést finanszírozó támogatásban részesülünk. Helyesen járunk-e el, ha azt az áfaarányosítás során teljes összegben tárgyi mentes bevételként kezeljük, és ezért csak a nevezőben szerepeltetjük?
128. kérdés Tárgyi eszköz után fizetendő áfa
Intézményünk tulajdonában több tárgyi eszköz van. Azt hallottam, hogy ezen eszközök után évente áfát kell fizetni akkor is, ha nem értékesítjük. Valóban így van?
129. kérdés Közvetített szolgáltatás számviteli elszámolása
Hogyan kell elszámolni a közvetített szolgáltatásokat, amelyek két különböző fejezethez tartozó költségvetési szerv közös épületben történő elhelyezéséből adódnak (üzemeltetési költségek megosztása)? Milyen számviteli feladatok vannak ezzel kapcsolatban év közben és év végén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
130. kérdés Támogatásból megvalósított közműberuházás áfája
Hogyan alakul a támogatásból megvalósított közműberuházáshoz kapcsolódó áfalevonási jog, ha önkormányzatunk maga üzemelteti, vagy ha üzemeltetésre átadja?
131. kérdés Telek és hozzá kapcsolódó közmű értékesítése
Költségvetési szervként telket kívánunk értékesíteni. Az eladást megelőzően a telken közművesítési munkálatokat végzünk, a telekhatárig kiépíttetjük a közmű-csatlakozási pontokat. Külön kell-e számláznunk az építési munkákat és külön a telket, és milyen adókulccsal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
132. kérdés Alapítvány által épített iskola önkormányzati tulajdonba adásának áfája
Alapítványunk új iskola építésére jött létre. A közérdekű célra tekintettel az adóhatóság engedélyezte részünkre az áfa-visszatérítést. Ha az iskolát az önkormányzat tulajdonába adjuk, kell-e valamilyen áfateherrel számolnunk?
133. kérdés Kezességvállalás beváltásának elszámolása
Önkormányzatunk a környező településekkel csatornatársulatot hozott létre és kezességet vállalt. Minden év elején viszik a pénzünket kezesség címén. Hol tartom nyilván ezeket az összegeket: a 3912. A költségvetési szervek függő kiadásai forgalmi számlán vagy a 19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) számlacsoportban?
134. kérdés Költségátalány és költségtérítés egyidejű folyósítása
Köztisztviselőnek költségátalányt állapítottak meg utazás céljára. Kiküldetési rendelvényre a költségátalány-fizetés mellett lehet-e költségtérítést fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
135. kérdés Személygépkocsi értékesítése
Intézményünk az áfa alanya. Személygépkocsinkat úgy értékesítettük, hogy az új jármű vételárába a régit beszámították (pénzmozgás az értékesítéshez nem kapcsolódott). Helyesen jártunk-e el, ha az értékesítéskor áfás számlát állítottunk ki, az új járműről pedig teljes (bruttó) összegű számlát kaptunk? Hogyan könyveljük a két gazdasági eseményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
136. kérdés Kötelezettségvállalás fogalma
Mit kell tartalmaznia a kötelezettségvállalásnak? Minden költségvetési szervnek kell értékelnie az adósállományát?
137. kérdés Behajthatatlannak minősülő követelések értékvesztése
Az államháztartás szervezetei a nem termékértékesítésből és szolgáltatásból eredő követeléseikről csak törvényben meghatározott módon mondhatnak le. Ilyenek nálunk a kiszabott bírságok, pótdíjak stb. Ezekre a behajthatatlannak minősülő követelésekre alkalmazható-e az értékvesztés? Ha igen, milyen módon és mennyi idő alatt számolhatjuk el?
138. kérdés Tárgyi eszközök alapítványoktól történő térítésmentes átvétele
A költségvetési szerv hogyan számolja el az alapítványoktól történő térítésmentesen átvett tárgyi eszközöket? Milyen bizonylat képezi az elszámolás alapját?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
139. kérdés Árengedménnyel beszerzett és jutalomként adott utalványok könyvelése
Vásárlási utalványt szereztünk be az intézményünk dolgozóinak, amit jutalomként osztunk ki. A vásárlási utalványt kibocsátó 1 százalék engedményt adott az összegből, így a házipénztárban kevesebb az összeg, mint az utalványok értéke, amit kiosztottunk a dolgozóknak. A TÁH a feléje feladott összeg után fogja a járulékokat kifizetni. Mi a könyvelés módja az árengedmény esetén?
140. kérdés Adószámmal nem rendelkező önkormányzati intézmények tevékenységének adózása
Önkormányzatunk két intézményt tart fenn, amelyeknek nincs önálló adószámuk. Csak az önkormányzat végez vegyesen adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet. Az egyik intézmény kizárólag adóköteles, a másik kizárólag mentes tevékenységet végez. Jól gondoljuk-e, hogy az arányosításba csak a vegyes tevékenységet végző egység költségei és bevételei áfatartalmát kell bevonni?
141. kérdés A számviteli politika kötelező elemei
Az intézmény szabályozottságának vizsgálata során az önkormányzat - mint fenntartó - revizorai kifogásolták, hogy a számviteli politika csak a jogszabályban rögzített sajátos kitételeket tartalmazza, magát a jogszabály szövegét (ami jogszabályban szerepel) nem. Elegendő-e csak a jogszabályban szereplő, a számviteli politika tartalmába utalt kérdéseket szerepeltetni a számviteli politikában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
142. kérdés Áfaszabályok az évközi alanyi adómentesség elvesztése esetén
Év közben elveszítettük alanyi adómentességünket. Milyen módon számolhatjuk ezt követően a levonható áfánkat?
143. kérdés A szállítóknak kifizetett előleg elszámolása
Hogyan kell elszámolni a szállítóknak kifizetett - nem felhalmozási célú - előleget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
144. kérdés Postán elveszett számlák pótlása
Hogyan lehet pótolni a postán elveszett számlákat? Az elveszett számla helyett kiállított számla alapján lehet-e áfát levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
145. kérdés Tizenharmadik havi jutalom és jubileumi jutalom számítási alapja
A Kjt. 68. §, illetve a 78. §-a a tizenharmadik havi illetmény, illetve a jubileumi jutalom alapjaként a közalkalmazotti illetményt határozza meg. Mely illetményelemek tartoznak bele, illetve melyeket kell figyelmen kívül hagyni a fenti juttatások számításakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. kérdés Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak jutalmazása
Óraadóként megbízással foglalkoztatott pedagógus tanárnak fizethető-e jutalom?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. kérdés Megbízási szerződés saját dolgozóval munkakörébe tartozó feladatokra
Iskolánk rendszeresen szervez nyilvános koncerteket, koncertsorozatokat, általában a hét végén és szombaton. Kérdésünk, hogy az állományban lévő technikai dolgozót megbízhatjuk-e olyan feladat ellátásával, amely a főmunkaidejében munkaköri feladata?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
148. kérdés Kiküldetési díj fizetése külső személy részére
Fizethető-e kiküldetési díj olyan külső személy részére, aki az önkormányzattal semmilyen jogviszonyban nem áll?
149. kérdés Kis értékű ajándék elszámolása
A dolgozóknak adott (évi maximum három alkalommal) kis értékű, 500 Ft-ot meg nem haladó ajándék összegét reprezentációnak vagy a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. kérdés Szociális jellegű juttatások elszámolása
Milyen jogcímen lehet kifizetni és elszámolni a Ktv. 49/H. § b, d, f pontjainak megfelelő juttatásokat (lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás; családalapítási támogatás, szociális támogatás)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
151. kérdés Kedvezményes mobilkészülékek használatának szja-vonzata
Az intézmények - központosított közbeszerzés keretében - dolgozóiknak kedvezményes mobil telefonkészüléket vásároltak. A szolgáltató által nyújtott kedvezménynek van-e szja-vonzata a dolgozóknál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
152. kérdés Kollégiumi étkezés áfakötelezettsége
Iskolai kollégiumunkban csak az étkezésért szedünk térítést. Hogyan alakul az áfakötelezettség? Kell-e arányosítanunk?
153. kérdés Használt tárgyi eszköz értékesítésének besorolási száma
Milyen SZJ-számot kell írni használt tárgyi eszköz értékesítésekor a számlára?
154. kérdés Tárgyi adómentes tevékenységhez használt eszköz értékesítése
Intézményünk kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végez. Most értékesítjük egyik tárgyi eszközünket. Kell-e áfát fizetnünk utána? Jár-e áfateherrel, ha e helyett az eszköz helyett külfölditől bérlünk egy másikat?
155. kérdés Oktatáshoz kapcsolódó eszközkölcsönzés áfája
Alapfokú művészeti iskolában a hangszeres oktatáshoz a tanulók - hangszerkölcsönzési díj fizetése ellenében - az intézmény tulajdonában lévő hangszereket az intézménytől kölcsönzik, amelyen tanulnak és otthon gyakorolnak. Mivel ebben az esetben a kölcsönzött hangszer oktatást szolgáló taneszköz, a hangszerkölcsönzés (SZJ 71.40.15.) tárgyi adómentes szolgáltatás, vagy 25 százalékos áfakötelezettség terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
156. kérdés Tankönyvvásárláshoz adott normatív támogatás elszámolása
A tanulók tankönyvvásárlásához a normatív támogatást a bevételi oldalon lekönyvelem, a kiadási részét az 5-ös vagy a 3-as számlaosztályban kell-e teljesítenem?
157. kérdés Művelődési célú bérbeadás
Művelődési házként működünk, be is jelentkeztünk az áfakörbe. Alaptevékenységünkbe tartozik a színházi tevékenység. Színháztermünk bérbeadása művészi tevékenység céljára tárgyi adómentes vagy adóköteles-e?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére