Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

falugondnok
fapótlási díj Fapótlási díj elszámolása
Önkormányzatunk rendelete előírja, hogy a közigazgatási területén fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben, engedély birtokában és pótlási kötelezettség teljesítése mellett szabad. Engedély nélküli fakivágás esetén visszapótlási kötelezettség és/vagy - amennyiben a pótlás nem vagy csak részben lehetséges - pénzbeli megváltási kötelezettség keletkezik. A pénzbeli megváltás (ún. fapótlási díj) mértékének meghatározása nem konkrét, számlával igazolható költségek alapján történik, hanem az előző évben az önkormányzat által közterületen elültetett, 10/12 törzskörméretű, legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 5 év gondozási költséggel növelt évi átlagárát kell alapul venni. Ezt az átlagárat minden évben március 1-jéig az önkormányzat határozza meg és teszi közzé. A fapótlási díj meghatározása tehát egy számítási metódus szerint, vélelmezett költségek alapján történik, és nem az engedély nélkül kivágott fa tényleges, számlával igazolható pótlási költségének a továbbszámlázását jelenti, sem pedig a kivágott fa értékének megtérítését. A fapótlási díjként befizetett összegek egy elkülönített számlára érkeznek az önkormányzathoz, felhasználása kizárólag faültetési, fapótlási, fafenntartási célokra történik. A fapótlási díj kiszámlázása áfával növelten vagy áfa nélkül történik a jelenlegi jogszabályi előírások alapján, attól függően, hogy az önkormányzat ebben az esetben gazdasági tevékenységet vagy közhatalmi tevékenységet végez?
Megjelent a Költségvetési Levelek 172. számában (2012. november 20.), 3314. kérdésszám alatt
fegyelmi eljárás
fejlesztési hitel Fejlesztési hitel átutalási idejének értelmezése
A fejlesztési hitel törlesztését a pénzintézet 2006. december 31-ei értéknappal a 2007. január 2-ai bankkivonaton emelte le. A 2006. évi pénzforgalmi adatok között a hitel törlesztését könyvelhetjük-e, hogyan járunk el helyesen, ha 2006. vagy 2007. évi pénzforgalomban szerepeltetjük ezt a hitelt? A hitelszerződés szerint a törlesztés 2006. december 31-én volt esedékes.
Megjelent a Költségvetési Levelek 75. számában (2007. február 27.), 1632. kérdésszám alatt
fejlesztési támogatás
felajánlás Magánszemély jövedelmének felajánlása rászorulók részére oltás beadatásához
A nekem szánt jutalmat szeretném felajánlani azon emberek részére, akik jövedelmi viszonyaik miatt, bár szeretnék, de nem tudják beoltatni magukat a H1N1 vírus elleni védőoltással. Hogyan, mikor, milyen módon tudom felajánlani a várható jutalmam összegét, a bruttó vagy a nettó összeget a rászorulóknak?
Megjelent a Költségvetési Levelek 125. számában (2010. február 2.), 2568. kérdésszám alatt
felelősség Egyesület vezető tisztségviselőjének felelőssége
Egyesületben a vezető tisztségviselők az egyesület általi tartozásokért saját vagyonukkal felelnek-e, vagy csak az elnök?
Megjelent a Költségvetési Levelek 252. számában (2017. november 28.), 4604. kérdésszám alatt
felmentés
felmentési idő
felmondás
felmondási idő
felnőttképzés
felnőttképzés díja
felsőfokú végzettség Felsőfokú végzettség és felsőfokú szakképesítés elhatárolása
Érdeklődnék, hogy a Kttv. értelmezésében felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőnek minősül-e az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítéssel (543430500000000) rendelkező kormánytisztviselő?
Megjelent a Költségvetési Levelek 217. számában (2015. szeptember 22.), 4038. kérdésszám alatt
felsőoktatás Nyelvvizsga alóli mentesítés
Melyik jogszabályban található, hogy 40 éves kor betöltése esetén nem kell nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez, és pontosan hogyan kell ezt értelmezni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 18. számában (2003. október 7.), 470. kérdésszám alatt
felszámolás
feltöltési kötelezettség
felújítás
felújítások elszámolása
felügyeleti ellenőrzés
finanszírozás
fizetés nélküli szabadság
fizetési felszólítás
fizetési felszólítási díj Fizetési felszólítási díj áfarendszerbeli megítélése
Egy Magyarországon székhellyel rendelkező társaság gazdasági tevékenysége keretében lapterjesztési szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére. Az ügyletek az Áfa-tv. teljesítési helyre vonatkozó szabályai értelmében minden esetben Magyarországon teljesülnek. A havi, negyedéves előfizetéses konstrukciót megrendelő ügyfelei részére a társaság rendszeres időközönként bocsát ki számlát, minden elszámolási időszakot követően az adott időszakban nyújtott szolgáltatásokról. Amennyiben egy ügyfél a számlán megjelölt határidőig nem fizeti ki a szolgáltatás esedékes díját, a társaság fizetési felszólítást küld számára. Ezt követően, amennyiben az értesítésben megjelölt határidőig sem teljesíti az ügyfél a fennálló fizetési kötelezettségét, a társaság ismételten fizetésre szólítja fel (sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján). E fizetési felszólítás kibocsátása után a társaság díjat számít fel, amelyet a következő időszak elszámolásakor az ügyfél részére számláz. A díj kiszabása az alapul szolgáló előfizetői szerződés szerinti teljesítés elősegítésére nyújt lehetőséget a társaság számára ügyféli nemfizetés esetére. A szerződéses rendelkezések értelmében a felszólítási díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettség az ügyfél szerződésszegő magatartását követően merülhet csak fel, tehát a felszólítási díj nem képezi a szerződés keretében nyújtott szerződésszerű szolgáltatás fejében kapott ellenérték részét. Továbbá az ügyfeleknek nincs ráhatásuk a felszólítási díj kiszabására, a felszólítást mint szolgáltatást előzetesen nem rendelik meg. A társaságnak nincs szerződéses kötelezettsége a díj kiszabására, és az ügyfeleknek sincs jogalapjuk arra, hogy kikényszerítsék a felszólítás kiküldését és a díj kiterhelését. A felszólítás és a kiterhelt díj fogadásával az ügyfelek azonosítható fogyasztást sem valósítanak meg. A felszólítás kibocsátásának célja az ügyfelek fizetési hajlandóságának növelése, a nemfizetésből fakadó károk enyhítése a későbbi, költségesebb végrehajtásra irányuló eljárások elkerülése révén. A fenti tényállással kapcsolatban jól gondolom, hogy a fizetési felszólítási díj nem tekinthető szolgáltatásnyújtás ellenértékének, ezért az áfa hatályán kívül esik?
Megjelent a Költségvetési Levelek 273. számában (2019. március 26.), 4921. kérdésszám alatt
fizetési fokozat
fizetési halasztás
fizetési határidő
fizetési könnyítés A koronavírus-járvány okán kérhető adófizetési kedvezmény
Strandot és uszodát üzemeltető önkormányzati nonprofit gazdasági társaság vagyunk. A koronavírus-járvány miatt jelentős bevételki-esésünk van, illetve további bevételkiesés várható a következő hónapokban. Kérhetünk-e adókedvezményt, mérséklést vagy halasztást, ha igen, milyen feltételekkel?
Megjelent a Költségvetési Levelek 290. számában (2020. április 14.), 5159. kérdésszám alatt
fizetési meghagyás Követelésről lemondás
Helyi önkormányzat vagyunk. Követeléseink között szerepelnek 2012. évben, 2013. évben, 2014. évben kiállított - lakbérről, üzletbérbeadásról szóló - számlák. A számlák egyedi összegei egyik esetben sem érik el a 100 000 Ft-ot. Viszont van olyan partnerünk, akinek a 2012-2014 között felhalmozott tartozása meghaladja a 100 000 Ft-ot. A fenti esetekben élhetünk az Áht. 97. §-a szerinti elengedéssel? Ha igen, ezt milyen módon dokumentálhatjuk?
Megjelent a Költségvetési Levelek 272. számában (2019. február 26.), 4899. kérdésszám alatt
fizetési osztály
fogalmak
foglalkoztatottak bejelentése Biztosított bejelentése
A foglalkoztatónak az egészségbiztosítási szerv helyett ezután az adóhatósághoz kell bejelenteni foglalkoztatottjait. A korábbi időszakban méltányosságból a bejelentés határidejének meghosszabbítását lehetett kérni. Budapesti cég vagyunk, kitől kérhetjük azt a jövőben?
Megjelent a Költségvetési Levelek 76. számában (2007. március 20.), 1643. kérdésszám alatt
foglaló
fogyasztóiár-kiegészítés
folyamatos teljesítés
folyószámla Adónemek közötti átvezetés
Költségvetési intézményként működünk, áfakörbe tartozunk, a NAV-hoz havi bevallási kötelezettségünk van. Áfa-visszaigénylés esetén az összeget nem kérjük részünkre kiutalni a NAV-tól, hanem a különböző adónemekre, kötelezettségeinkre átvezetéseket kérünk. Ezek a rehabilitációs hozzájárulás, az önellenőrzési pótlék, a késedelmi pótlék és a bírság. Az átvezetések nem járnak pénzmozgással, így viszont nem tudjuk, hogyan kellene helyesen lekönyvelni, hogy a könyvelésünkben megjelenjenek ezek a tételek, és egyezzünk a NAV által biztosított folyószámla-kivonattal. Havonta, negyedévente, évente egyszer kell rendezni e tételeket?
Megjelent a Költségvetési Levelek 213. számában (2015. június 16.), 3973. kérdésszám alatt
folyószámlahitel
fordított adózás
forgalomba hozatali díj Kötvénykibocsátás forgalomba hozatali díja
Önkormányzat kötvényt bocsátott ki (fejlesztési célból), melyet pénzintézet megvásárolt. A pénzintézet forgalomba hozatali díjat számított fel. Minek minősül a forgalomba hozatali díj, hogyan kell elszámolni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 23. számában (2004. február 3.), 585. kérdésszám alatt
forgóeszköz
forgótőke
forgótőke elszámolása
főjegyző Főjegyző jogkörének gyakorlása
Egy megyei önkormányzatnál a főjegyző munkáltatói jogkört lát el törvényi előírás alapján. A főjegyző illetmény és egyéb juttatások esetében gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört. Rendelkeznie kell-e a jogkörök gyakorlásához a megyei önkormányzat elnökének felhatalmazásával?
Megjelent a Költségvetési Levelek 117. számában (2009. augusztus 18.), 2441. kérdésszám alatt
földvédelmi járulék Földvédelmi járulék
Az önkormányzat által földvédelmi járulék címén beszedett összeget a tulajdonos kérelme alapján visszafizette, mert nem valósult meg a tervezett átminősítés, belterületbe vonás. Kérdésem az lenne, hogy a visszafizetett összeget szintén a 9-es számlaosztályban (a közhatalmi tevékenységek között) kell-e kimutatni, vagy valamely költségszámlán, illetve pénzeszközátadáson?
Megjelent a Költségvetési Levelek 155. számában (2011. november 2.), 3019. kérdésszám alatt
főszolgáltatás Fordított adózás
Önkormányzatunk többször került olyan helyzetbe, hogy az általa befogadott számla a fordított adózás szabályai alapján lett kiállítva, azon belül is az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
"142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának."
Mikor minősül a munka építési-szerelési, egyéb szerelési munkának? Mikor kell fordítottan adózni ezen jogszabályhely alapján? Ha több alvállalkozó is van, az alvállalkozó és a fővállalkozó között fordítottan történik az adózás?
Megjelent a Költségvetési Levelek 156. számában (2011. november 22.), 3038. kérdésszám alatt
fuvarozás
függő bevétel