×

153. Költségvetési Levelek / 2011. szeptember 20.
TARTALOM

     
2981. kérdés  
Önkormányzatunk szerződést kötött egy vállalkozással, a szerződés tárgya vízbáziskutatás, biztonságba helyezés és védelem. A szerződés keretében a vállalkozó felméri a lakosság vízfogyasztását, a területen lévő ipari üzemeket, a lakossági és az ipari szennyezés mértékét. A felmérés alapján a vállalkozás kijelöli a védőterületet, amely a megfelelő vízminőségű vízbázis szempontjából kulcsfontosságú, gondoskodik a védőterület megfelelő védelméről, illetve több helyen monitoringkutakat állít fel, a vízbázis folyamatos ellenőrizhetősége érdekében. Tekintve, hogy a monitoringkutak felállítása vízhatósági engedélyhez kötött, kérdés, hogy alkalmazni kell-e az adott esetben a fordított adózást, figyelemmel arra, hogy a beruházás egy része építési hatósági engedélyhez kötött? (Az APEH 2008. 10. 22. tájékoztatója alapján a vízjogi hatóság által kiadott engedély is építési hatósági engedélynek minősül a fordított adózás szempontjából.)
Kapcsolódó címke:
2982. kérdés  
Munkáltatónk béren kívüli juttatásként internetutalványt ad dolgozóinak. A számlával történő elszámolás során milyen adattartalommal kell rendelkeznie a számlának? Megfelelő-e, ha a számlából nem tűnik ki az utalvány regisztrációjának ténye, azonban az igen, hogy az internet díja mennyi, és hogy eléri vagy esetleg meghaladja a juttatott utalvány értékét? A regisztrációról a számla mellé, a szolgáltató által megküldött elismervényt tud hozni a dolgozó.
2983. kérdés  
Önkormányzatunk saját maga termeli meg a zöldségféléket saját konyhájára. Kérdésem, hogyan kerülhet be a készletek közé, és milyen értékkel kell ezt nyilvántartanunk?
Kapcsolódó címkék:  
2984. kérdés  
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal közhatalmi tevékenységet ellátó szerv. Tevékenységét jogszabályok alapján látja el, és szabad kapacitását kihasználva, megrendelésre is szolgáltat. A közhatalmi tevékenységért igazgatási-szolgáltatási díjat szed, és bírságbevétele is van. A díjakat nem lehet adók módjára behajtani. A követeléseket adós és vevő kategóriákba soroljuk. Mivel az év végi követelés elismerésénél különbözően kell dokumentálni, fontos, hogy a kategóriákat jól alkalmazzuk [Áhsz. 34. § (6) bek., 22. § (1) bek.]. Hová kell sorolni a nem adók módjára behajtható, de jogszabályon alapuló követeléseket?
Kapcsolódó címkék:  
2985. kérdés  
Az önkormányzat saját területén összközműves beépítetlen telkeket alakít ki, amelyeket később értékesíteni kíván. A telkek kialakítása kapcsán felmerülő költségeket (közmű-egyeztetési díjak, csatlakozási díjak stb.) miként kell lekönyvelni?
2986. kérdés  
Önkormányzatunk kötelező alapfeladatként köztemetőt üzemeltet. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást fizetnek, s egyéb szolgáltatások után is van fizetendő díj. Kérdésünk, hogy helyesen járunk-e el, ha az ilyen jogcímeken fizetendő tételeket áfával növelten számlázzuk ki? Van-e lehetőség a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadások (pl. közüzemi számlák) áfájának levonására?
Kapcsolódó címkék:    
2987. kérdés  
Önkormányzatunk oktatási intézményt ad át egy egyháznak közfeladat ellátására vagyonkezelői jog létesítésével. Az intézmény több mint 40 éve épült, 10 éve új tantermekkel bővítettük. Áfát nem igényeltünk vissza az intézmény létesítésével, bővítésével kapcsolatban. Önkormányzatunk áfaadóalany. A vagyonkezelői jog átadásával kapcsolatban felmerül-e az önkormányzat és az egyház részéről adó- (áfa-) és illetékfizetési kötelezettség?
Kapcsolódó címkék:    
2988. kérdés  
A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Kapcsolódó címkék:    
2989. kérdés  
Kérdésem a saját tulajdonú jármű használatára vonatkozik belföldi kiküldetés esetén. Abban az esetben számolható el adómentesen a kiküldetés útiköltsége, ha a gépjármű saját vagy a házastárs tulajdonában van. Amennyiben a munkavállalónk a szülő forgalmijában mint üzembentartó szerepel, valamint a kötelező biztosítás is a dolgozó nevére szól, fizethetek-e neki kiküldetés költségtérítést?
2990. kérdés  
A napközi otthonos óvoda óvodapedagógusa 1993-ban költözött Szerbiából Magyarországra. 1993. 09. 15. napjától jelenleg is közalkalmazotti jogviszonyban áll.
1984. 02. 01.-1984. 07. 25. Beko Beogradska Konfekcija, Ada
1986. 09. 01.-1987. 08. 31. Cika Jova Zmaj Óvoda Munkaszervezete
1987. 09. 01.-1988. 07. 29. Cika Jova Zmaj Óvoda Munkaszervezete
1988. 09. 01.-1991. 01. 31. Cika Jova Zmaj Óvoda Munkaszervezete
1991. 02. 01.-1993. 08. 31. Cika Jova Zmaj Óvoda Munkaszervezete
A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál – a jubileumi jutalomra jogosultság megállapítása szempontjából – a fenti szerbiai időket figyelembe lehet-e venni?
2991. kérdés  
2011. szeptember 1-jén kaptam volna meg a 30 éves jubileumi jutalmat, de a munkáltatóm 2011. július 25-én jelezte, hogy téves a megítélés, mivel előző munkahelyemről felmondással jöttem el. Ha 2008-ban egyik kollégám felvette a 40 éves jubileumi jutalmat, amikor évei alapján 2009-ben járt volna neki a 25 éves (előző munkahelyéről felmondással jött el ő is), ilyenkor van-e elévülési idő, vagy van, akinek jár, van, akinek nem alapon működik?
2992. kérdés  
A jubileumi jutalom számításának alapja közalkalmazottak esetében az illetmény. Mi tartozik ebben az esetben az illetmény fogalmába? Garantált illetmény, további szakképesítésért járó illetmény és munkáltatói döntésen alapuló illetményrész?
Kapcsolódó címkék:  
2993. kérdés  
1. Képviselő-testület hivatalában határozatlan időre szóló személyi illetmény milyen feltételekkel és mely időpontban állapítható meg jogviszonyban álló köztisztviselő számára? Év közben? Mi a kimagasló teljesítmény? Tárgyévre szólhat (03. 01.-02. 28.)? Határozatlan időre szóló visszavonható-e?
2. Év közben sor kerülhet-e munkakör változása miatt teljesítményértékelésre és illetményeltérítésre (amennyiben a megállapított illetmény nem csökken), illetve új teljesítménycélok kitűzésére?
2994. kérdés  
Munkaügyi központon keresztül rehabilitált személyt alkalmazunk, munkabére támogatással megtérül, ezzel megfelelünk-e a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségünknek, vagy ennek ellenére fizetnünk kell az adóhivatalnak?
2995. kérdés  
Intézetünk a már nem használt számítástechnikai eszközeit térítésmentesen átadná egy másik EU-tagországban található iskolának. Van-e ennek valami akadálya? Vonatkozik-e erre külön szabály, vagy a hazánkban szokásos módon bizonylatoljuk és számoljuk el?
2996. kérdés  
Költségvetési intézményünk szociális ellátást végző közintézmény. Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.9. pontjában szereplő szociális gondozói díjhoz kapcsolódik a kérdésünk. Adómentesen az intézmény számfejthet-e a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban az esetleges riasztójelzést fogadó (eddig megbízással fizetett, az eseti jellegre való tekintettel), valamint a családi napközijében a helyettesítést ellátó gondozónak ilyen díjat?
Kapcsolódó címkék:  
2997. kérdés  
A polgármester jubileumi jutalmának kiszámításakor mely időtartamok vehetők figyelembe?
1984. 08. 15.-1984. 09. 30. brigádvezető,
1984. 10. 01.-1984. 11. 30. művelődési ház igazgatója (közalkalmazott),
1984. 12. 01.-1986. 05. 22. sorkatonai szolgálat,
1986. 08. 01.-1988. 02. 29. köztisztviselő,
1988. 03. 01.-1991. 11. 30. köztisztviselő,
1991. 12. 01.-2003. 03. 31. köztisztviselő,
2003. 04. 01.-2007. 02. 28. köztisztviselő,
2007. 03. 01.-2010. 11. 03. ügyvéd, illetve
2010. október 03. napjától polgármesteri tisztséget lát el.
Mikor lesz jogosult a jubileumi jutalom kifizetésére?
2998. kérdés  
A Költségvetési Levelek 150. számában megjelent, 2952. kérdésre adott válasszal kapcsolatos a kérdésünk. Nem ismert, hogy az ügyintéző mikor szerezte a mérlegképes könyvelői képesítést. Válaszukban azt írják, hogy rendkívüli gyorsasággal, soron kívül kell regisztráltatnia magát. Én 2004-től végzem egy körjegyzőség egyik önkormányzatánál a beszámolóval, költségvetéssel kapcsolatos tevékenységet, nem írhatom alá, mivel regisztrációs számom még nincs. 2010-ben szereztem meg a mérlegképes könyvelői oklevelet, én is kérhetem-e soron kívül a regisztrációs számot? Ha nem, akkor kijelölhetjük (felkérhetjük-e) a körjegyzőség másik községében dolgozó regisztrációs számmal rendelkező köztisztviselőt, hogy a mi önkormányzatunk adatszolgáltatását is aláírja?
2999. kérdés  
Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint – a társasággal kötött megállapodás alapján – évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Kapcsolódó címkék: