×

64. Költségvetési Levelek / 2006. június 27.
TARTALOM

     
1417. kérdés  
Egy önkormányzat könyvvizsgálója voltam, mint egyéni vállalkozó. 2005. évben lányom egy többcélú kistérségi társulás belső ellenőri pályázatát elnyerte, s mivel ez a társulás végzi feladatát annál az önkormányzatnál is, ahol én vagyok a könyvvizsgáló, ezért én 2005. évben összeférhetetlenségre hivatkozással lemondtam a könyvvizsgálatról. Az önkormányzat ezt elfogadta, és pályázatot írt ki. A pályázatot egy kft. nyerte el, s a szerződésben ki van kötve, hogy a feladat elvégzésére a kft. egy konkrétan meghatározott személyt is bevonhat, aki jelen esetben én vagyok. Ebben az esetben az összeférhetetlenség fennáll-e?
1418. kérdés  
57 éves koromra 38 éves munkaviszonnyal rendelkezem. Köztisztviselőként igénybe kívánom venni az előrehozott öregségi nyugdíjat. Nyugdíjazásom előtt jár-e a felmentési idő, és ha igen, mennyi időre köteles a munkáltató a munkavégzés alól felmenteni (3 vagy 6 hónap)?
1419. kérdés  
A szennyvízcsatorna-beruházást az önkormányzat a víziközmű-társulattal mint társberuházó valósítja meg. A szennyvízcsatorna-beruházáshoz az önkormányzat céltámogatást vett igénybe, ezért a lebonyolító az önkormányzat volt. A beruházás nyilvántartása (számlák fizetése) 2005. évben az önkormányzatnál történt meg. Az elkészült beruházás aktiválását 2006. évben az önkormányzat végzi el. A víziközmű-társulat az érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére hitelt vett fel, amit a beruházást elszámoló önkormányzat részére átadott, mint saját erőforrást. A társulat a felvett hitel átadását rendkívüli ráfordításként számolta el 2005. évben, emiatt a társulat egyszerűsített éves beszámolójában a saját tőke negatívvá vált. Helyesen számolta-e el a társulat a hitel átadását, a negatív saját tőke miatt mi a teendő? Van-e az önkormányzatnak teendője a víziközmű-társulat elszámolásával kapcsolatban?
Kapcsolódó címkék:  
1420. kérdés  
A munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 78/1993. Korm. rendelet alapján a munkáltató térítési kötelezettsége a közigazgatási határig szól-e, avagy a munkahely "kapujáig"? (Pl. Budaörsről történő bejárás esetén a közlekedési távolság zöme a főváros területére esik.)
1421. kérdés  
Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalása teljesítése érdekében adományoz ingatlant egyéb állami szerv részére. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége?
1422. kérdés  
Költségvetési intézményként mobiltelefon-szolgáltatóktól rendeltünk díjcsomagot, melynek részesei az intézmény dolgozói is, mint magánszemélyek. A számla telefonszámonként az intézmény nevére és címére érkezik, a számla összegét az intézmény pénztárába történő befizetéssel térítik meg a dolgozók. Milyen bizonylatot kell kiállítani a dolgozók által befizetett összegről, elégséges-e a bevételi pénztárbizonylat a számlamásolat egyidejű átadása mellett, vagy átvételi elismervényt, nyugtát, esetleg számlát kellene adnunk?
1423. kérdés  
Iskolánkból 14 fő tanuló és 8 fő tanár a Tempus Közalapítványtól pályázat útján 3 hetes szakmai gyakorlatot nyert Németországba és Finnországba. A közalapítvány finanszírozza a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget és a szakmai gyakorlaton részt vevők napidíját is. Az iskolával tanulói jogviszonyban állók adóköteles napidíja után milyen mértékű adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
1424. kérdés  
Költségvetési szerv vagyonkezelői jogot ad át ellenérték fejében egy másik költségvetési szervnek. Keletkezik-e ebben az esetben áfafizetési kötelezettség?
1425. kérdés  
Intézetünk hamarosan szeretne egy használt gépkocsit értékesíteni magánszemély részére. Intézetünk köteles-e költségvetési szervként (nem mint gépkocsi értékesítésével foglalkozó vállalkozás) a bevétel után az áfát befizetni, használt gépkocsi értékesítése esetén?
1426. kérdés  
Iskolánk tanulója országos szakmai tanulmányi versenyen vett részt, melyen első helyezést ért el. A verseny fődíja egy 1 éves csikó volt, amit az első helyezett tanuló iskolája kapott meg. Intézményünknek azonban nincs szüksége a lóra, szeretné azt a versenyen részt vevő tanulónak átadni. Hogyan járjunk el helyesen? Milyen adófizetési kötelezettség keletkezik az iskolánál, illetve a tanulónál?
1427. kérdés  
Iskolánkban (szakközépiskola) kétféle témában zajlott vetélkedő az elmúlt időszakban. Mindkét versenyen iskolánk tanulói vettek részt. A verseny első 3 helyezettjét díjazásban részesítettük. A díjak tárgyjutalmak voltak, melyek értéke meghaladta az 5000 Ft-ot. Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az iskolának, illetve a tanulóknak? Hogyan járjunk el helyesen?
1428. kérdés  
Költségvetési intézmény (kórház) igazgatója az intézet személygépkocsiját több héten keresztül használta mind hivatalos, mind magáncélra, állandóan nála volt és ő is vezette. Ezért ez cégautó? Mi a teendője az intézetnek? És mi a teendője az igazgatónak? Kell-e menetlevelet vezetni? Mi történik abban az esetben, ha az üzemanyagot saját maga fedezte? (Megtett kilométer van, üzemanyagköltség nincs a gépkocsin.)
1429. kérdés  
Intézményünk 2005-ben tárgyi eszközöket rendelt meg és vételezett be, majd térítésmentes átadással azokat másik költségvetési szervnek átadta. A számlák pénzügyi teljesítésére azonban csak 2006-ban került sor. Mivel a tárgyi eszközök kivezetése még 2005-ben megtörtént, kérdésünk az, hogy a pénzügyi rendezés (a beruházási kiadás) könyvelése hogyan történik 2006-ban?
1430. kérdés  
Közalkalmazott dolgozónknak 3 különféle diplomája és 2 középfokú nyelvvizsgája van. Ezeket mind tudja hasznosítani munkavégzése során. Hogyan kell őt besorolni? Egy másik dolgozónak is van 2 diplomája, amiből az egyik nyelvtanári, így a nyelvet is tudja hasznosítani. Őt hogyan kell besorolni?
1431. kérdés  
A közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére 2005. évben oly módon intézkedtek, hogy a felmentési ideje teljes időtartamára (8 hónap), 2005. július 1-jétől mentesítették a munkavégzési kötelezettsége alól. Az érintett közalkalmazott más szünetelési jogcímen nem volt távol, megillette-e 2006. január hónapban 13. havi illetmény?
1432. kérdés  
Szolgálati nyugdíjasként alkalmazott dolgozó foglalkoztatása esetén a közalkalmazotti besoroláshoz és jubileumi jutalom számításához a nyugdíjas határozatban szereplő másfélszeresen számított szolgálati viszonyban töltött időt hogyan kell elfogadnunk? Konkrétan: 1979. 09. 22. a szolgálati idő kezdete, de 1998. 12. 16-ától már elismert 25 év szolgálati idővel nyugellátásában részesül az alkalmazott (ami 19 év ténylegesen).
1433. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónkkal korengedményes nyugdíjazásra megállapodást kötöttünk a nyugdíjfolyósítóval. Ez alapján az utolsó munkanapon jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra kollégánk, tekintettel arra, hogy 35 éves közalkalmazotti időt meghaladó jogviszonnyal rendelkezik?
1434. kérdés  
A közalkalmazott 2005. január 1. és május 14. között egészségügyi intézményben dolgozott, majd május 17-én költségvetési intézményben helyezkedett el. A munkáltató nem fizetett 13. havi bért arra való hivatkozással, hogy május 15-én és 16-án (pünkösd) munkaszüneti napon nem volt munkaviszonyban. Megilleti-e az időarányos 13. havi bér május 17. és december 31-e között fennálló munkaviszonya alapján?