×

2. Költségvetési Levelek / 2002. november 12.
TARTALOM

logo
     
29. kérdés  
Hogyan kell minősíteni az arányosítás módszerében (figyelembe kell-e venni a képletben, ha igen, akkor csak a nevezőben, vagy a számlálóban és a nevezőben is) a következő tételeket:- kártalanítás, lelépési díj címén kapott összeg;- előleg, foglaló, kaució;- késedelmi kamatok, kötbérek;- saját rezsis beruházás teljesítményértéke, apport, térítésmentes átadás adóalapja;- önkormányzatnál a helyi adóbevétel, központi költségvetésből leosztott szja-bevétel;- önkormányzatnál a központi költségvetésből intézményei működésének finanszírozására kapott bevétel;- pályázaton elnyert pénzösszeg, átvett pénzeszköz;- intézményfinanszírozásos támogatás?Kell-e áfát fizetni ezek után a tételek után, és hogyan kell bizonylatolni?
30. kérdés  
Egy önkormányzat intézményét kht.-vá alakítja át. Von-e magával ez az átalakulás áfakötelezettséget?
31. kérdés  
Hogyan kell az idegen tulajdonú épületen végzett beruházásokat és felújításokat a költségvetési szerveknek elszámolniuk? Hogyan kell ezeket a tételeket az épületből történő kiköltözéskor kivezetni a főkönyvi könyvelésből?
32. kérdés  
A közcsatorna-hálózat az önkormányzat tulajdona. Bérleti díj ellenében üzemeltető működteti. A működési költségek az üzemeltetőt terhelik, a tulajdonos önkormányzat végzi a fejlesztő beruházásokat a saját költségén. Visszaigényelheti-e az önkormányzat a nevére szóló számlák alapján a fejlesztések áfáját? Ha az üzemeltető nem fizet bérleti díjat, akkor hogyan alakul a helyzet? Hogyan kell minősíteni az áfában, ha a bérelt hálózaton az üzemeltető végzi a beruházást?
33. kérdés  
Önkormányzatunk a Ktv. alapján a dolgozóit természetbeni ruházati juttatásban (kosztüm, öltöny stb.) részesíti. Adómentes-e ez a juttatás, hiszen jogszabály alapján történik.
34. kérdés  
Költségvetési szervnél leltárhiányt állapítanak meg a tárgyi eszközöknél, amelyek személyi használatban voltak, illetve a könyvtári tag nem vitte vissza a kikölcsönzött könyvet. Ezek értékét megtérítették. Kell-e áfát fizetni és számlát kiállítani?
35. kérdés  
Több, részben önálló költségvetési intézmény gazdasági feladatait (számlázását is) a polgármesteri hivatal vagy a GESZ látja el. Az intézmények közötti szolgáltatások (étkezés, karbantartás) számlázása megengedhető-e, és kell-e áfát fizetni a szolgáltatások után?
36. kérdés  
Mi a beruházásoknál és felújításoknál a lineáris értékcsökkenés számításának kezdő időpontja?
37. kérdés  
A költségvetési szerv állományába tartozó tárgyi eszközök felújítását azzal a külső céggel végeztették el, amelyik az eszközt elszállította. A felújításról megérkezett számlán feltüntették, hogy "a számla kiegyenlítéséig az áru a cég tulajdonát képezi". A lineáris értékcsökkenést a felújítás idejére el kell-e számolnia a költségvetési szervnek?
38. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a tárgyi eszközök leltári hiányát?
39. kérdés  
Az intézmény állományában lévő járművet december 27-én ellopták. Az év végi leltári kimutatásban már nem került az eszköz feltüntetésre. Milyen időpontban kell a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásból a gépjármű értékét kivezetni? A kivezetéshez szükséges-e a nyomozást lezáró rendőrségi határozat?
Kapcsolódó címke:
40. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a tárgyi eszközök értékbecsléséért fizetett összeget?
41. kérdés  
A Kincstár év végén megelőlegezte a központi költségvetési szerv részére a december havi nettó járandóságok összegét, és átvezette a dolgozók egyéni bankszámlájára. Az erről szóló terhelési értesítés a következő évi kivonatban jelent meg. Hogyan kell rögzíteni a december havi könyvelésben a megelőlegezést és a dolgozók részére történő kiutalásokat?
Kapcsolódó címke:
42. kérdés  
A költségvetési szerv egyik épületét két intézménye ingyen használja. Kell-e áfát fizetni a használat után, és milyen adómértékkel kell továbbszámlázni a közüzemi költségeket annál, ahol külön almérő van felszerelve, és milyen adómértékkel, ahol havi átalányösszeget érvényesítenek? A bejövő számlában foglalt áfatartalom levonható-e a költségvetési szervnél?
43. kérdés  
Milyen értéken és hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a hitelintézeteknél vezetett devizaszámlákon megjelenő bevételeket és kiadásokat?
44. kérdés  
Költségvetési intézmény 2002 nyarán két egyetemistát fogadott szakmai gyakorlaton. A szakmai gyakorlatra tekintettel díjazást fizetett a két hallgatónak. A kifizetett összeg az Szja-tv. 3. § 72. f) pontja alá tartozó juttatásnak tekinthető-e, azaz adóterhet nem viselő járandóságként lehet-e figyelembe venni?
Kapcsolódó címke:
45. kérdés  
A költségvetési szerv átvállalja dolgozójától a hitelintézetnél fennálló lakásvásárlási kölcsön havi részletének törlesztését. Keletkezik-e ebből szja-köteles jövedelme a dolgozónak?
46. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és -vásárlási kölcsönöket, ha a kölcsönnyújtás forrását korábban adott kölcsönök törlesztőrészletei jelentették?
47. kérdés  
Az általános iskolában az idegen nyelvet megbízásos jogviszony keretében óraadó tanár tanítja. Az igazolás kiadásakor kifogásolta, hogy tevékenységét nem minősítették adókedvezményre jogosító szellemi tevékenységnek. Véleménye szerint már az adóelőlegnél figyelembe kellett volna venni a szellemi tevékenységet folytatókat megillető adókedvezményt. Kinek van igaza?
48. kérdés  
Mit értsünk funkcionálisan független belső ellenőrzésen, aminek a szerepét az Európai Unió Bizottságának országjelentése "tisztázni és erősíteni" javasolja?
Kapcsolódó címkék:  
49. kérdés  
Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
50. kérdés  
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
51. kérdés  
Hány évente köteles ellenőrizni az ÁSZ a helyi önkormányzatok (és intézményeik) gazdálkodását?
52. kérdés  
Alkalmazhatók-e a 15/1999. Korm. rendeletben foglaltak az önkormányzatok intézményeinél?
Kapcsolódó címkék:  
53. kérdés  
Mely költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját kötelező auditálni?
Kapcsolódó címkék:  
54. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a közüzemi díjaknál a visszatérített túlfizetést?
55. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a szoftverlicenc díját?
Kapcsolódó címkék:  
56. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a számítástechnikai hálózat fejlesztési kiadásait?
57. kérdés  
A teljesen (0-ra) leírt gépjárművet milyen értéken kell értékesíteni?
Kapcsolódó címkék:  
58. kérdés  
A számla végösszege után százalékban meghatározott szállítási költség része-e a bekerülési értéknek?
59. kérdés  
Az őrzési célokra 10 000 forint értékben beszerzett kutyákat a tenyészállatok vagy a készletek között kell-e nyilvántartani?
Kapcsolódó címkék:  
60. kérdés  
A közelmúltban elhunyt egyik dolgozónk. Szeretnénk a temetési költségekhez hozzájárulni. Jól gondoljuk-e, hogy a kollégánk élettársának (akivel több éven át élt együtt) adott temetési segély is adómentes?
Kapcsolódó címkék: