×

114. Költségvetési Levelek / 2009. június 9.
TARTALOM

     
2376. kérdés  
Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetőjének megbízása 2009. január 1-től a Kjt. és a többször módosított 138/1992. Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján a törvény erejénél fogva magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át. A 217/1998. Korm. rend. 18/A. § (2) bekezdését, mely szerint a gazdasági vezető az intézményvezető helyettese gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében akkor is, ha azt a munkakörének elnevezése nem tükrözi, és a 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontját is figyelembe véve, amely a gazdasági vezető kinevezését, felmentését, díjazásának megállapítását az irányító szerv hatáskörébe utalja, kinek, hogyan és mi alapján kell eldöntenie, hogy kinevezett vezető vagy magasabb kinevezett vezető munkakörbe került-e a gazdasági vezető? Tulajdonképpen ki a munkáltatója? Ki készíti el az új munkaköri leírását, amely már az önálló vezetői munkakörre szól? (Munkáját pedig továbbra is az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzi.)
2377. kérdés  
A megváltozott Kjt.-szabályok értelmében változik a kinevezett és megbízott vezetők illetményének megállapítása. Szociális ágazatban egyértelműek a szabályok, hogy milyen intézményben kell kinevezett vezető, közoktatási ágazatban viszont nem találunk ugyanilyen egyértelmű szabályokat. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet csak a megbízott vezetőkre vonatkozóan rendelkezik?
Kapcsolódó címkék:  
2378. kérdés  
Középiskolai kollégiumban szolgáltatás után az idegenforgalmi adót hova kell kontírozni? Ezt ugye mint bevételt szedi be a szállást igénybe vevőtől az intézmény, majd befizeti az önkormányzatnak azt.
Kapcsolódó címke:
2379. kérdés  
Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését – elszámolás alapján – az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
2380. kérdés  
Az Áfa-tv. 14. § (2) bekezdése értelmében az ingyenesen nyújtott szolgáltatás is áfaköteles, amennyiben a szolgáltatás áfája részben vagy egészében levonható volt. Ezen bekezdés alkalmazása alól mentességet élvezett az önkormányzatunk által nyújtott óvodai és iskolai étkezés. A mentesség 2009. január 1-jétől megszűnt. Kérdéseim: 1. az ingyenesen nyújtott szolgáltatás fogalmába beletartozik-e az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvtv.) 148. § (5) bekezdés b)-c)-d) pontjai alapján biztosított 50%-os normatív térítésidíj-kedvezmény? 2. A Gyvtv. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján nyújtott ingyenes étkezés esetében számla kiállítására nem kerül sor, hiszen a szülő nem fizet térítési díjat. A Gyvtv. 148. § (5) bekezdés b)-c)-d) pontja alapján biztosított 50%-os normatív térítésidíj-kedvezmény esetében is a számla csak a szülő által fizetendő térítési díj összegét tartalmazza. A fenti ingyenes, illetve kedvezményes étkezésre jutó áfa megfizetésének mi lehet a bizonylata? Intézményünk a normatív állami támogatás elszámolása miatt a kedvezményben részesülők étkezési napjairól és a kedvezmény havi összegéről elkülönített nyilvántartást vezet. Az étkezők nyilvántartása lehet-e bizonylata a fizetendő áfa megállapításának?
2381. kérdés  
Önkormányzatunk munkahelyi pihenőjében festetni szeretnénk. A felmerülő költség (munkadíj) nem éri el a százezer forintot. Szükséges-e ebben az esetben több árajánlatot bekérni a munka odaítélése előtt?
Kapcsolódó címke:
2382. kérdés  
Melyik árfolyamot kell alkalmazni az 58. § alá tartozó ügylettel összefüggésben kiállított számla helyesbítésekor, ha a felek az ellenértéket külföldi fizetőeszközben állapították meg? Álláspontunk szerint a helyes megoldás egy olyan esetben, amikor az eredeti számla kiállításának időpontja 2008. augusztus 21-e, akkor az ezzel összefüggésben 2009. január 22-én kiállított helyesbítő bizonylatban az eredeti számla kiállítási időpontját kell alapul venni.
2383. kérdés  
Albérletünk lakótömbjének fűtéskorszerűsítése óta olyan elszámolásokat kapunk havonta, amelyeken nem található egyedi azonosító, befizetőazonosító, keltezés, kiállító cég adatai. Szerepel azonban rajta vízfogyasztás, ami azért különös, mert kéthavonta diktáljuk az óraállást, és egy 390 Ft-os számlázási díj, annak ellenére, hogy ez nem számla, csak elszámolás. A lakásszövetkezet közös képviselője úgy nyilatkozott, hogy a gázművek egy összegben kiszámlázza a lakásszövetkezetnek a gázdíjat, majd a szövetkezet megbíz egy céget a költség lakók közötti felosztására, ami alapján köteles vagyok a szövetkezetnek megfizetni a díjat. Mivel nagyobb összegről van szó havonta, ezért szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a folyamat helyes-e.
Kapcsolódó címke:
2384. kérdés  
Önkormányzatunk több lakásszövetkezetben és társasházban rendelkezik lakástulajdonnal, és ezekben eltérő megoldásokkal találkozunk közös költségek elszámolásával, számlázásával kapcsolatosan. Kérjük szíves segítségüket abban a kérdésben, hogy miként kell helyesen számlázni ezeket a költségeket!
Kapcsolódó címkék:    
2385. kérdés  
Önkormányzatunk helyi nyilvános közbeszerzési eljárásokat folytat le, melyeket meg kell hirdetni a Közbeszerzési Értesítőben. Ennek jelentős, adott esetben több mint 100 ezer forintos költsége van. A pályázati dokumentációt az önkormányzat árulja egy projekt költségének százalékban meghatározott áráért. A kérdésünk az, hogy ez a hirdetési költség részét képezi-e majd a projekt bekerülési költségének (jellemzően építési beruházásról van szó), illetve hogy a tenderdokumentáció ára áfaköteles-e akkor is, ha maga a beruházás után az áfát az önkormányzat nem igényli vissza (pl. oktatási intézmény felújítása, csapadékvíz-csatorna építése vagy gépjárműbeszerzés), vagy pedig áfakörön kívüli bevétel?
2386. kérdés  
Egy önkormányzat a saját erejéből kivágott fát értékesíti. A kimenő számlában milyen mértékű áfát kell szerepeltetni?
Kapcsolódó címkék:  
2387. kérdés  
Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Kapcsolódó címkék:  
2388. kérdés  
A leírt adatok alapján kérdezem, hogy közalkalmazotti jubileumi jutalmam kifizetése mikor esedékes? Munkaviszonyaim a következőképpen alakultak: - Nagyvállalat 1970. 07. 06.-11. 28-ig - Megyei Nyomdaipari Vállalat 1970. 12. 01.-1972. 08. 15-ig (tanácsi vállalat volt) - Nagyvállalat 1972. 08. 28.-1975. 02. 06-ig - Városi Szolgáltató Vállalat 1975. 02. 08.-1982. 04. 30-ig később: Városgazdálkodási Vállalat (tanácsi) áthelyezés - Nagyvállalat (áthelyezéssel) 1982. 05. 01.-1985. 02. 17-ig - Erdészeti és Faip. Egyetem 1985. 02. 17.-1986. 04. 30-ig (áthelyezéssel) - Bank 1986. 05. 01.-1997. 08. 24-ig (áthelyezéssel) - Munkaügyi Hivatal (munkanélküli) 1998. 01. 15.-03. 17-ig - Regionális Idegenforg. 1998. 03. 18.-1998. 10. 01-ig Bizottság (köztisztviselő) - Megyei Kórház 1998. 10. 06-tól jelenleg is. (közalkalmazott)
2389. kérdés  
Főnököm, aki férfi, és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv határozatlan ideig kinevezett intézményvezetője, 62 éves lesz szeptemberben. Szeretne még kb. 3-4 évet dolgozni. Mi a helyes megoldás ahhoz, hogy ne küldjék el nyugdíjba? Félő, ha kéri a nyugdíj megállapítását 62 éves korában, akkor a képviselő-testület elküldi.
2390. kérdés  
Ha egy munkavállaló havi 3000 km után kap gépjármű-költségtérítést a munkáltatójától azért, mert munkája során a saját autóját, tehergépkocsiját használja, akkor kell-e neki cégautóadót fizetnie? Ha igen, akkor mennyit és milyen formában? A munkavállaló jelenleg tehergépkocsi-menetlevelet és útnyilvántartást vezet, amely lefedi a havi 3000 km-t. Ezeken kívül még milyen nyilvántartást kell vezetnie?
Kapcsolódó címkék:    
2391. kérdés  
Véleményüket kérem, hogy a település polgármesteri hivatala az új közúti jelzőtáblák vásárlását, kihelyezését, illetve ezek pótlását, az utcatáblák beszerzését, pótlását milyen kiadásként számolja el!
2392. kérdés  
Kisebbségi önkormányzat képviselői és tagjai – kapcsolatfelvétel céljából – többnapos külföldi utat szerveznek. Milyen kiadásként számolható el az utazási és szállásköltségük?
Kapcsolódó címkék:  
2393. kérdés  
A költségvetési szerveknek milyen kiadásként kell elszámolniuk a közterületre ültetett fák és díszcserjék telepítésével, illetve parkosítással kapcsolatos kiadásaikat?
2394. kérdés  
Általános iskolai tanító, főiskolai diplomával és testnevelési szakkollégiummal rendelkezik. Kötelező óráit csak az alsó tagozatban látja el. Adható-e neki további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés (Kjt. 66. §) a testnevelés-szakkollégiumi végzettsége alapján?