×

2023. legnépszerűbb cikkei a Költségvetési Levelekben

     
#1
Kérdés:

Központi költségvetési szervként ún. szolgálati lakást tartunk fenn bérelt ingatlanban. Az igénybevételnél, illetve a bérleti díj megállapításánál a lakásra fordított kiadásokat vettük figyelembe. Mivel a költségek ilyen módon megtérülnek, az intézménynek a lakás fenntartása nullszaldós. Vonatkozik-e valamilyen korlátozó jogszabály a lakás fenntartásával kapcsolatosan?

Részlet a válaszból: […] munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést, azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az étkezési szolgáltatás biztosítása, továbbá azzal, hogy nem adómentes az elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásol el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn. Amennyiben az elhelyezés körülményei megfelelnek a fenti meghatározásnak, akkor adómentes a szolgálati lakásában történő elhelyezés. Ha nem felel meg, mert például egy családot helyeztek el a lakásban, és a házastársak közül csak az egyik fő az önök munkavállalója, akkor összevonandó jövedelemként adó- és járulékköteles a dolgozó által meg nem fizetett összeg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor, ha nincs juttatás, vagyis a munkavállaló megfizeti azt a költséget, amibe a munkáltatónak kerül a lakás fenntartása. Áfa szempontjából intézményük bérbeadja a lakást a munkavállalónak, tehát ki kell számlázni. A lakásbérbeadás főszabály szerint mentes az adó alól, de választható rá adókötelezettség. Amennyiben intézményük választotta az áfakötelezettséget a lakóingatlan bérbeadására,[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. január 17.
#2
Kérdés: Az önkormányzati alrendszerben szabályozza-e jogszabály a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél azt, hogy mekkora összeg felett kell három ajánlatot bekérni? Vagy ezt belső szabályzatban elég rögzíteni, hogy például nettó 3 millió forint esetén kell három ajánlatot kérni?
Részlet a válaszból: […] A kormányrendeletet és a Kbt. 4. §-ának (3) bekezdését, amelyen a 459/2016. Korm. rendelet alapult, hatályon kívül helyezték. Jelenleg tehát nincs olyan jogszabály, amely kötelezően előírná a bekérendő árajánlatok számát, és azt az értékhatárt, ami fölött kötelező árajánlatot kérni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.A beszerzések eljárásrendjének szabályozása során be kell tartani[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. február 14.
#3
Kérdés:

Önkormányzatunk adásvételi szerződést kötött földterületek vételére. A szerződés alapján a vételárat 2 egyenlő részletben kell kifizetni. Az első részlet fizetési határideje 2022. december 15. volt, míg a vételár második részletének kifizetési határideje: 2023. március 31. Úgy gondolom, hogy kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételekor az első részlet összegét a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalásként, majd a második részletet a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásként kell nyilvántartásba venni. Kérem, hogy a fent leírtakkal kapcsolatos gazdasági eseménnyel összefüggő költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti könyvelési tételeket leírni szíveskedjenek!

Részlet a válaszból: […] 03. 31-én esedékes részletet költségvetési évet követő kötelezettségvállalásként kell nyilvántartásba venni. A számviteli elszámolást a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet II. Fejezet Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások cím A) Vásárlás elszámolása pont szerint kell elvégezni azzal, hogy a 2023. 03. 31-én esedékes vételárrészletet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként kell elszámolni, majd nyitást követően át kell vezetni a költségvetési évben esedékes kötelezettégvállalások közé. Szállítói számla 2022-ben esedékes fizetési kötelezettség Nettó összeg Pénzügyi számvitel T 151 – K 4216 Költségvetési számvitel T 0022 – K 05622 Általános forgalmi adó Pénzügyi számvitel Levonható előzetesen felszámított áfa T 36412 – K 4216 Le nem vonható előzetesen felszámított áfa T 36414 – K 4216 Költségvetési számvitel Előzetesen felszámított áfa T 0022 – K 05672 2023-ban esedékes fizetési kötelezettség Nettó összeg Pénzügyi számvitel T 151 – K 4226 Költségvetési számvitel[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. február 14.
#4
Kérdés: Költségvetési szerv gázpalackot bérel egy év időtartamra. A bérleti díj mellett kauciót kell fizetni, melyet a bérleti időszak végén, vagy amikor visszaadjuk a palackot, visszakapunk. A kaució összege nem szerepel a számlán, csak a kiállított szállítólevélen történt meg az összeg átvételének az igazolása. Hogyan történik a kaució számviteli elszámolása? Az átadott kaució összegét a 365-ös követelés jellegű sajátos elszámolások főkönyvi számon tartom addig, amíg az összeget visszakapom?
Részlet a válaszból: […] pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.Tehát a kauciót a 3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok főkönyvi[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. március 7.
#5
Kérdés:

Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselő tartósan távol lévő (30 napon túli betegállományban lévő) köztisztviselőt helyettesít. A helyettesítési díj a Kttv. 52. §-ának (3) bekezdése szerint az első naptól jár, tehát például ha február 1-jétől beteg a dolgozó, akkor a helyettesítési díj február 1-jétől megilleti azt, aki helyettesíti, vagy csak a távollét 31. napjától rendelhető el helyettesítés és állapítható meg helyettesítési díj? A helyettesítési díj mértéke a Kttv. 50. §-ának (3) bekezdése szerint 25-50%-ig terjedhet, vagyis ennek értelmében 5% vagy 10% nem állapítható meg abban az esetben, ha többen helyettesítik a hiányzó dolgozót?

Részlet a válaszból: […] főszabályként akkor jár, ha a közszolgálati tisztviselő más munkakörbe tartozó feladatot lát el, és a helyettesítés nem munkaköri kötelezettsége. Kivételesen akkor is jár helyettesítési díj, ha munkakörébe tartozik a helyettesítési feladatok ellátása, azonban a helyettesítésre azért van szükség,[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. május 16.
#6
Kérdés:

Önkormányzati költségvetési szerv vagyunk (áfaalany). Hogyan számlázom tovább a temetkezési szolgáltatótól kapott temetési költségekről szóló tételeket az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnak? Áfásan vagy áfamentesen? Alanyi adómentes vállalkozótól kapott számlát (AAM) – szakértői díj – szintén továbbszámlázom, nem kapcsolódik főszolgáltatáshoz. Ahogy kaptam, úgy számlázom tovább, vagy, mint általam nyújtott közvetített szolgáltatás, 27%-os áfával?

Részlet a válaszból: […] tevékenységéhez; – az összege nincs befolyással az adózó által végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékére; – önálló szerződéses kötelezettségvállalás nem értelmezhető a felek részéről a költségátterhelés kapcsán; – nem értelmezhető ellenérték a költségátterheléshez kapcsolódóan – nem lehet összefüggésbe hozni kötelezettségvállalással (szerződéssel). A Szoc-tv. 48. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése rögzíti, hogy az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. Véleményünk szerint a Szoc-tv. 48. §-a szerinti köztemetés vonatkozásában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat az elhunyt eltemettetésével nem nyújt az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatást az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat számára. Nem értelmezhető, hogy a lakóhely szerinti önkormányzat megrendelte a temetést, az sem, hogy a temetést kifizető önkormányzat a másik önkormányzat nevében és javára rendelte volna meg a temettetést. A temetés eleve a lakóhely szerinti önkormányzatot terhelné a jogszabály szerint, csak annak kiléte a temetés időpontjában nem ismert, ezért kellett az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnak megelőlegezni a temetési költséget, amit aztán jogszabály alapján jogosult áthárítani a lakóhely szerinti önkormányzatra. Azáltal, hogy az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a temetés költségeit a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatnak megtéríti, nem valósul meg az Áfa-tv. hatálya alá tartozó ügylet. Nem azonosítható tehát a halálozás helye szerinti önkormányzat által teljesített olyan ügylet/szolgáltatásnyújtás,[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#7
Kérdés:

Költségvetési szervünk alkalmazottjánál merült fel kérdésként, hogy milyen jövedelem után érvényesíthető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)? Ha a magánszemély bérbe adja a lakását, az abból származó jövedelem után is érvényesíthető-e a kedvezmény?

Részlet a válaszból: […] önálló tevékenységből származó jövedelmek közül: a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme, b) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme, c) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, d) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, e) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme, f) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelme. A felsoroltakon kívül más jövedelemre a NÉTAK nem érvényesíthető,[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:      
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#8
Kérdés:

Munkába járás költségtérítésével kapcsolatosan kérném szíves segítségüket. A május hónaptól bevezetésre kerülő vármegye-, illetve országbérletek kapcsán merült fel a következő kérdésünk: Ha a munkavállaló ország- vagy vármegyebérletet vásárol, de a tényleges munkába járásához ennél alacsonyabb értékű, meghatározott km-re szóló bérlet is elegendő, melyet korábban is vásárolt, mi mint munkáltató a korábbi munkába járási költségtérítést tartjuk jogosan kifizethetőnek. Helyes-e a költségtérítés mértékének ilyen meghatározása, illetve milyen módon szükséges bizonylatolni a kifizetést? Jelen gyakorlat szerint a munkáltató nevére szóló számlát, illetve utólag a bérletszelvényt adta le a dolgozó, és a számla alapján térítettük a 86%-ot. Ország- vagy vármegyebérlet vásárlása esetén a számla nagyobb összegről is szólhat, mint ténylegesen a munkába járáshoz szükséges bérlet, így a kifizetett összeg 86% alatt lesz. Arra gondoltunk, hogy azon dolgozókat, akik az újonnan bevezetésre kerülő bérletet kívánják vásárolni, nyilatkoztatjuk a lakóhely és a munkahely tényleges távolságáról, és a nyilatkozat, valamint az arra a távolságra eső bérlet ára lesz a kifizetés alapja.

Részlet a válaszból: […] helyébe a következő rendelkezés lép: [A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és bérletek árának a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:] "b) helyközi országbérlet, helyközi vármegyebérlet, valamint egyéb olyan, az országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra." A munkába járáshoz adómentesen egyrészt olyan menetjegy vagy bérlet téríthető meg a munkavállaló részére, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra. Továbbá egyéb olyan, az országosnál kisebb területi érvényességű bérlet is megtéríthető, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállalónak a munkába járáshoz elegendő helyi bérlet vonzáskörzeti kiegészítővel, és ennek ára alacsonyabb, mint a vármegyebérlet, akkor azt kell megvásárolni, és annak a 86%-át köteles a munkáltató téríteni. Ha a munkába járáshoz szükséges vármegyebérletet vásárolni, akkor annak 86%-át téríti a munkáltató. Ha két vagy több megyét érint[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:  
A válasz időpontja: 2023. június 27.
#9
Kérdés:

Házi gyermekorvos mellett, önkormányzat által foglalkoztatott gyermekorvos-asszisztens OKJ 61 4321012 1008 azonosító számú csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéssel melyik fizetési osztályba sorolható?

Részlet a válaszból: […] érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörben, "E" fizetési osztályba az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakörben, továbbá az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat. A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) – az előzőekben foglaltak figyelembevételével – az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek,[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. július 19.
#10
Kérdés:

Köznevelési intézménynél szeptember hónapban leltározási eljárás lefolytatására kerül sor december 31-i fordulónappal. A leltározás lezárásáról a jegyzőkönyv szeptember 30-i dátummal elkészült. Következő év január hónapjában az előző év december 31-i fordulónapi leltározáshoz pótleltárív került kiállításra. Leltározási eljárás készítéséhez szükséges dokumentáció azonban nem készült (megbízólevelek, jegyzőkönyv, nyilatkozatok). Helyesen jártak el, vagy külön dokumentáció készítésére lett volna szükség a pótleltározási eljáráshoz?

Részlet a válaszból: […] mennyiségét és értékét – egy meghatározott időpontra vonatkoztatva ellenőrizhető módon tartalmazza. Leltárt minden évben kell készíteni a mérleg alátámasztásához, akkor is, ha fizikai leltározás nem történik. Ha mennyiségi felvételes leltározást nem végeznek, akkor az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi adatok egyeztetésével kell a mérleget alátámasztó leltárt elkészíteni. Leltározás: a készletek, eszközök tényleges felmérése az áruk megszámolásával, mérésével történik. A leltározást megelőzően 30 nappal ki kell adni a leltározási ütemtervet. Ebben kell meghatározni, hogy: a) mire terjed ki a leltározás, b) a leltározási bizottság elnökének, tagjainak megnevezését, a leltárellenőrök nevét, c) a leltározási körzeteket, a körzetfelelősök nevét, d) a leltározás időpontját napra meghatározva, e) a leltározók nevét, f) a leltározás megkezdésének és befejezésének időpontját, g) a leltár kiértékelésének határidejét, h) a kiértékelés átadásának időpontját a leltárvezető részére, i) az eltérések miatt esetleg szükségessé váló felelősségre vonás határidejét, j) a záró jegyzőkönyvek elkészítésének határidejét, k) az eltérések rendezésének határidejét a könyvviteli nyilvántartásokban. A leltározási ütemtervben megjelölt leltározási körzetekben a leltározást a szervezet első számú vezetője által kiadott leltározási[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:  
A válasz időpontja: 2023. július 19.
#11
Kérdés: Közoktatási intézmény vagyunk, és a kollégiumi szobáinkat, ahol többnyire diákok tartózkodnak (az iskola tanulói, alaptevékenységhez kapcsolódóan), egyéb árbevétel érdekében biztosítani szeretnénk – alkalomszerűen nyáron – szálláshelyet felnőtteknek és gyermeknek vegyesen, nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan. Kell-e minősítéssel rendelkezni a kereskedelmi szálláshelyek működtetése céljából? Szükséges-e ilyen esetben engedély kérése kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra? Milyen áfavonzata van ennek a szolgáltatásnak? Kell-e idegenforgalmi adót, turisztikai hozzájárulási adót fizetni? Tanulmányi kiránduló csoport esetében 18 éven és azon aluli, illetve felüli diákok esetében milyen adóvonzat terhel minket? Kell-e bármely tevékenység miatt csatlakoznia a fenntartónak/köznevelési intézménynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK)? Amennyiben igen, mely tevékenységek miatt?
Részlet a válaszból: […] bekezdésének i) pontja alapján nem minősül adómentes tevékenységnek. Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint adómentesnek a köz- vagy felsőoktatásban részt vevő diákok, hallgatók részére nyújtott kollégiumi ellátás minősül.A jelenleg hatályos jogszabályok alapján Magyarországon kizárólag olyan szálláshelyen lehet szálláshely-szolgáltatást nyújtani, amely– a szálláshely-szolgáltatásra irányuló szándékát a területileg illetékes kereskedelmi hatóságnak (jegyző) bejelentette, és a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vette;– az NTAK-ba regisztrált, így rendelkezik NTAK regisztrációs számmal;– szálláshelykezelő szoftvert használ;– teljesíti napi adatszolgáltatási kötelezettségét az NTAK felé;– teljesíti adattovábbítási kötelezettségét a VIZA rendszer felé.Az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig, minden napra vonatkozóan fennáll, függetlenül attól, hogy az adott szálláshely éppen nyitva volt-e vagy sem, fogadott-e vendéget vagy sem.A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét a Kertv., a 2009. évi LXXVI. törvény és a 239/2009. Korm. rendelet szabályozza. Ezek alapján a kollégium nyári férőhelykénti kiadása egyéb szálláshelynek minősül Kertv. 2. §-ának 40. pontja szerint.Az országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer az egyéb szálláshelyekre is kiterjed. Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek. A szálláshely-minősítés közérdekű feladat, melyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. lát el.Az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és 3. sz. melléket II. részében foglalt táblázat 5. pontja szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfamértéke az adó alapjának 5 százaléka, amely turizmusfejlesztési hozzájárulási adó alá esik.Az 1990. évi C. törvény alapján idegenforgalmiadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. szeptember 5.
#12
Kérdés:

Az önkormányzat alanyi adómentes. Adásvétellel vegyes földcsereszerződéssel "szántó" megnevezésű ingatlant cserélt. Az ingatlanok területnagyságának különbségére tekintettel a cserélő féltől értékkülönbözet megfizetésére került sor. (Az önkormányzatnak pénzforgalmi bevétele keletkezett.) Az ügyletről kell-e számlát kiállítani az önkormányzatnak, és ha kell, akkor a számlán mely összeg szerepel: csak az "adásvétel" jogcímén eladott négyzetméter földterület értéke, vagy a "csere" jogcímén átadott négyzetméter földterület értékét is fel kell tüntetni? A csereügyletekről kell-e számlát kiállítani?

Részlet a válaszból: […] gazdasági esemény tárgya mentes az adó alól. A csere adásvételnek számít, tehát mindkét fél eladó és vevő is. A csere tárgyát képező mindkét ingatlan árát pénzben ki kell fejezni, de pénzügyileg csak az értékkülönbözetet kell rendezni. A könyvekben a teljes szerződés szerinti ellenértéket kell könyvelni a bruttó elszámolás elve szerint. Tehát lesz egy értékesítési bevételük és egy földvásárlási kiadásuk. Az eladott ingatlant ki kell vezetni a befektetett eszközök közül, a vásároltat pedig be kell venni a nyilvántartásba a teljes szerződés szerint ellenértéken. Az Áfa-tv. 165. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdésének a), b), d), f)–o) pontjai és a 86. § (1) bekezdésének a)-i), l), m) pontjai szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Az ingatlanértékesítés az Áfa-tv.[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:        
A válasz időpontja: 2023. szeptember 5.
#13
Kérdés: 1. Önkormányzatunk TOP PLUSZ pályázatot nyert el. A projekt keretében turisztikai fejlesztés valósul meg, mely magában foglalja a vízi turizmus infrastrukturális fejlesztését (kishajók fogadására alkalmas kikötő létesítése, napkollektoros rendszer telepítése) és közúti infrastruktúra fejlesztését (kiszolgáló út és járdafelújítás, parkolók kialakítása). A fejlesztés egyszerre szolgálja a helyi turizmus élénkítését, továbbá a helyi, valamint a környékbeli lakosság szabadidős és sporttevékenységekre vonatkozó lehetőségeinek bővítését. A pályázati anyagban felsorolásra kerültek azok az ingatlanok, melyeken a beruházás megvalósul, melyhez kapcsolódik a megvalósítani kívánt úszóműves kikötőhely, mely az engedélyeztetést követően lajtsromszámmal kerül azonosításra.
A pályázatra nettó finanszírozást nyertünk, azaz az áfa nem elszámolható költség, azt önerőként biztosítjuk.
2. Önkormányzatunk az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja és a 88. §-ának (4) bekezdése tekintetében az adókötelezettséget választotta.
3. Önkormányzatunk a projekt keretében megvalósuló úszóműves kikötőhelyet előbérleti szerződés alapján bérbe adta a 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező kft.-jének. A kft. tevékenységei között szerepel a 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, valamint az 5030 Belvízi személyszállítás. A pályázat megvalósulását követően a pályázati kritériumoknak megfelelően üzemeltetési szerződést kívánunk kötni. A nyertes üzemeltető szerződés alapján működteti a projekt során megvalósított úszóműves kikötőt.
4. Önkormányzatunk áfalevonási, visszaigénylési jogát az alapozhatja meg, hogy a projekt megvalósításával kialakított úszóműves kikötő használata, hasznosítása az önkormányzat áfaköteles gazdasági tevékenysége részeként történik, ahogy ez az Áfa-tv. 120. §-ának szövegéből következik. Az önkormányzat előbérleti szerződése megalapozza-e az áfalevonási jogát, a beruházás során élhet-e áfalevonási jogával? A pályázat során megvalósuló úszóműves kikötőhely ingatlan vagy ingó bérbeadásnak minősül?
Kérem szíves állásfoglalásukat a jogszabály értelmezésével kapcsolatban!
Részlet a válaszból: […] módosításáról szóló 1042/2013/EU végrehajtási rendeletet (2013. október 7.) és a 2006/112/EK irányelvet.A 2006/112/EK irányelv alkalmazásában az alábbiak tekintendők ingatlannak:a) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti, és amely birtokba vehető;b) bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani;c) az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek;d) az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.Az úszókikötő műszaki követelményeit nem ismerjük pontosan, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy "ingatlannak minősül az a létesítmény, amely nem könnyen lebontható vagy elmozdítható"; ez akkor áll fenn, ha a bontáshoz, mozgatáshoz valamilyen technológiára van szükség (pl. daruk vagy dózerek, más munkagépek). Feltételezzük, hogy az úszókikötő valamilyen tartós módon rögzítve van a víz alatti vagy a part menti földterülethez. Az Európai Bíróság a C 428/02. sz. ügyben kimondta, az a tény, hogy a kikötő területe és a kikötőmedence "egészében vagy részben víz alatt van, nem akadályozza meg, hogy bérbe és haszonbérbe adható ingatlannak minősüljön". Az EUB joggyakorlata alapján az Áfa-tv. alkalmazásában a kikötő, kikötőmedence ingatlannak minősül, és a kikötőhelyek használatának biztosítása – figyelemmel a bérbeadás, -vétel fogalmára, mely szerint a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. szeptember 26.
#14
Kérdés:

Költségvetési szervünknél kérdésként merült fel, hogy mentesül-e a foglalkoztató a járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok alkalmazása alól a tárgyhónap tekintetében, ha a munkavállaló a hónapnak legalább egy napján a Tbj-tv. 27. §-ának (3) bekezdésében felsorolt ellátások valamelyikében részesül, vagy tanulmányokat folytat?

Részlet a válaszból: […] nélküli szabadságot vesz igénybe, a járulékfizetési alsó határ meghatározása során az a)–c) pontok szerinti naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az a)–c) pontokban meghatározott körülmények a naptári hónap csak egy részében állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. Ugyanakkor a Tbj-tv. 27. §-a (3) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a munkaviszonyban álló és a) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők, b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. október 17.
#15
Kérdés: 1. A kórházak átszervezése során hozott kormányzati döntések alapján 2021. december 1-jétől 2023. június 30-ig önálló gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (kórház) gazdasági irányítását a megyei kórház végezte. 2023. július 1-jétől már nem a megyei kórház gazdasági irányítása alá tartozik az intézmény. Véleményem szerint 2023. 06. 30-i dátummal nem szükséges fizikai leltárfelvételt készíteni, mivel az előzőekben leírt esetben nem intézmények kiválása, szétválása történik. Jól gondoljuk, hogy nincs jogszabályi kötelezettség az évközi leltározásra?
2. Jogszabályváltozás miatt 2023. július 1-jétől, illetve 2024. január 1-jétől a védőnői szolgálat átkerül a megyei kórházhoz az önkormányzatoktól. A védőnői szolgálat több önkormányzatnál egy épületben, közös eszközök használatával működött általában háziorvosi ellátással. Az épületekben is több közösen használt rész található (közös váróterem, öltöző, konyha, mosdók), de van olyan épület, amelyben szolgálati lakás is kialakításra került a rendelőkkel együtt. Sok esetben azt látjuk, hogy nem volt olyan jellemző mutató, amely a felmerült közös költségek megosztását teljes bizonyossággal igazolná. Ha elkülönült rendelőkben is folyt a munka, a rendeléseknek helyet adó épületben nem voltak "almérők", amelyek alapján a tényleges energiaköltségek meghatározhatóak lennének. Így a védőnői szolgálat és az egyéb tevékenység során felmerült anyagok, rezsiköltségek, takarítás, veszélyes anyagok elszállítása és minden egyéb más felmerülő kiadások megosztásának valódisága megkérdőjelezhető. A védőnői szolgálatot átvevő kórház szeretné pontos mutatókkal megosztani az előbb felsorolt költségeket. Szerintünk ez a mutató lehetne a helyiségek négyzetmétere, légköbmétere és a rendelési idő. Helyesen gondoljuk a tevékenységekhez rendelt költségek megosztását?
3. Alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet egyaránt végző költségvetési intézmény azon költségeit, amelyek mind a két feladathoz kapcsolódnak, a tevékenységekből elért bevétel arányában bontja szét. Tájékoztatásuk szerint ezt egyeztették a fenntartójukkal, és a bevételarányos költségmegosztás ez alapján került bevezetésre. Helyes a bevételarányos megosztás, vagy azt célszerű felülvizsgálni, és költségekhez rendelni a megosztást?
Részlet a válaszból: […] jogszabályi előírás hiányában is szükséges és indokolt fizikai leltározás végrehajtása a gazdálkodási feladatok átadása miatt.2. Az önköltségszámítás alapszabálya, hogy a közvetlen költségeket az adott tevékenységre kell elszámolni. Azokat a költségeket osztjuk fel valamilyen jellemző mutató alapján, amelyek a beszerzéskor nem rendelhetők közvetlenül valamely tevékenységhez, illetve egyaránt szolgálnak több tevékenységet. Az anyagköltség elkülöníthető. A védőnői szolgálat által megrendelt anyagokat a védőnői szolgálat költséghelyre, a háziorvosi rendelő által megrendelt anyagokat pedig a háziorvos költséghelyre kell könyvelni. Amennyiben esetleg raktárról történik az anyagok kiadása, akkor a kiadási jegyek alapján kell a megfelelő költséghelyre könyvelni.Amennyiben a takarítási szolgáltatást külső szolgáltatótól rendelik meg, akkor számláztathatják külön a védőnői szolgálat és az orvosi rendelő takarítását, ha ez nem lehetséges, akkor négyzetméter-arányos megosztás lehetséges. Mérőórák hiányában a rezsiköltségek a jellemző mutató alapján pl. fűtésnél fűtött légköbméter, áram, vízfogyasztás esetén négyzetméter, vagy dolgozói és látogatói létszám arányában is megállapítható.A költségfelosztás elveit és módszereit a számviteli politikában, illetve az önköltségszámítási szabályzatban kell meghatározni. Törekedni kell minél pontosabb és az adott tevékenységre jellemző, és annak költségeit a leghitelesebben kifejező mutatószám megtalálására, de a fel nem osztható költségek esetén teljesen pontos elkülönítés nem lehetséges.3. Az alapfeladat és a vállalkozási tevékenység esetében is önköltségszámítással kell alátámasztani a vállalkozási tevékenység kiadásait és bevételeit. A bevételarányos felosztás nem feltétlenül az adott tevékenységre[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. november 7.
#16
Kérdés: A belépő dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban került kinevezésre. Korábbi jogviszonyait tekintve:
1993. 08. 17. – 2017. 07. 31. közötti időszakban több intézményben közalkalmazotti jogviszonyban volt foglalkoztatva. Jogviszonyai közös megegyezéssel kerültek megszüntetésre.
2017. 08. 01. – 2018. 10. 04. közötti időszakban egyházi (római katolikus) intézményben óvodapedagógusként dolgozott. A jogviszony közös megegyezéssel került megszüntetésre.
2018. 10. 05-től határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, családsegítő munkakörben van foglalkoztatva.
A jubileumi jogosultság szempontjából jogosító időként a katolikus óvodában töltött 1 év 2 hónap 4 nap beszámítható-e?
Részlet a válaszból: […] közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az egyházi köznevelési intézményben tehát az érintett Mt. szerinti munkaviszonyban állt. Ebből következően a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyban[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. november 7.
#17
Kérdés:

Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv alaptevékenysége általános járóbeteg-ellátás, szakorvosi járóbeteg-ellátás. A költségvetési szerv takarítási szolgáltatást kíván nyújtani egy vállalkozás részére. A munkavégzés egy védőnői ellátást nyújtó épületben történne. A tevékenységet az egészségügyi központ egy alkalmazottja látná el (részmunkaidőben), a takarítás díját kiszámláznák a vállalkozás részére, amely szintén takarítási tevékenységet lát el. Jól gondoljuk, hogy ez vállalkozási tevékenységnek minősül, és ebben az esetben módosítani szükséges az alapító okiratot, törzskönyvi kivonatot oly módon, hogy fel kell venni a vállalkozási tevékenységet és az új TEÁOR-számot? Jelenleg az egészségügyi központ mentes az áfafizetési kötelezettség alól. Jól gondoljuk, hogy a fent említett takarítási szolgáltatás adóköteles tevékenységnek minősül, és ezért változásbejelentőn jeleznünk kell az adóhatóságnak, hogy adóköteles tevékenységet is végez az intézmény?

Részlet a válaszból: […] haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból végzett tevékenység, vagyis saját bevétel. A vállalkozás részére végzett takarítási szolgáltatás vállalkozási tevékenységnek minősül. Az alapító okiratot módosítani szükséges, és abban meg kell határozni a vállalkozási tevékenység maximális mértékét. Az alapító okiratba fel kell venni az új TEÁOR-számot. A törzskönyvi kivonatot a Magyar Államkincstár módosítja, és adja át a tevékenységikör-adatokat az adóhatóságnak. Az Áhsz. rendelkezései szerint a költségvetési számvitelben a kiadásokat és a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban kell bemutatni a beszámolóban. Ha vállalkozási tevékenységet akar végezni az intézmény, akkor a vállalkozási tevékenység miatt módosítani kell az SzMSz-t, a számviteli politikát és a számlarendet is, és önköltségszámítási szabályzatot kell alkotni. Az alapfeladat és a vállalkozási tevékenység bevételeit és ráfordításait el kell különíteni a könyvekben, az alapfeladat és a vállalkozás maradványát külön kell megállapítani. Az Áhsz. 46. §-ának (1) bekezdése szerint a központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadási előirányzatai terhére a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység nem folytatható. Az Áhsz. 46. §-ának (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe – az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe – befizetni. De a társasági adónak nem alanya a költségvetési intézmény. A költségvetési[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. november 28.
#18
Kérdés: Az önkormányzat költségvetési intézménye (művelődési központ) a városi nagyrendezvények idején segítő tevékenységre (hulladékgyűjtés, takarítás a közterületen stb.) alkalmaz olyan magánszemélyeket, akik az önkormányzat munkavállalói és közfoglalkoztatottjai. Milyen foglalkoztatási formában kell alkalmaznia a művelődési központnak a megnevezett személyeket (megbízási szerződés vagy egyéb, pl. egyszerűsített foglalkoztatás)?
Részlet a válaszból: […] az e feladatokat ellátó személyek foglalkoztatásával kapcsolatosan nem kell alkalmazni a Kjt. 1. §-ának (1) bekezdését, és a művelődési központnak nem kell velük – a közszolgáltatás biztosítására irányuló feladatellátás érdekében – közalkalmazotti jogviszonyt létesítenie. A pontszerű foglalkoztatásra megfelelő jogi megoldás mind a Ptk. szerinti megbízási szerződés, mind az Efotv.-ben szabályozott egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka). A Kjt. 1. §-ának (4) bekezdése egyébként kifejezetten lehetővé teszi, hogy költségvetési intézmény egyszerűsített foglalkoztatás[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. november 28.
#19
Kérdés: Önkormányzatunk a környezetvédelmi alap képzését és működtetését rendeletben szabályozta. A rendelet lehetővé teszi a lakossági környezetvédelmi pályázatok szervezését, támogatását. Az önkormányzat energiatakarékos háztartási gép beszerzésének, cseréjének támogatását a lakosság körében energiahatékonysági pályázat útján kívánja megvalósítani a költségvetésben e célra elkülönített környezetvédelmi alap terhére. A pályázat célja az energiatakarékosság jegyében megvalósuló háztartási gép cseréje energiatakarékosabb eszközökre. A pályázat keretében a magánszemély pályázó kizárólag a kerületben élő lakos lehet, az elbírálás nem szociális alapú, a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. A pályázókkal a felhasználás részleteiről támogatási szerződést kötünk, az eszközbeszerzést a magánszemélynek a nevére és címére szóló számlával kell igazolnia. A támogatás formája nem pénzbeli, hanem bizonyos termékkör megvásárlására jogosító, az önkormányzat által kiállított sorszámozott voucher, amelyet adott szolgáltatónál tud felhasználni. Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a magánszemélynek milyen feltételekkel nyújtható ez a támogatás. A támogatás a magánszemélynek keletkeztet-e szja-fizetési kötelezettséget, valamint az önkormányzatnak adófizetési kötelezettsége adódik-e?
Részlet a válaszból: […] alapul, és arra hivatkozva állapították meg a felhasználási szabályokat, akkor – véleményünk szerint – megfelelhet az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 2.5. pontja szerinti adómentességnek, amely szerint – eltérő rendelkezés hiányában – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a lakosság széles körét érintő, az államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére juttatott támogatás (ideértve különösen a közműfejlesztési támogatást, valamint a gázár- és távhőtámogatást is).Az önkormányzat által kiírt pályázat részleteit nem ismerjük, de megfelelhet a pályázat az Szja-tv. 7. § (1) bekezdése nb) pontjának, amelynek értelmében, a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a jogszabály alapján, nyilvánosan meghirdetett pályázat útján költségvetési, önkormányzati forrásból a magánszemély részére lakóépületnek az adott jogszabályban meghatározott felújítására, korszerűsítésére juttatott támogatást.Egy adott program, pályázat alapján nyújtott támogatások, szolgáltatások esetében az uniós és a hazai jogszabályi rendelkezéseket, a pályázati felhívást, útmutatót és az azokhoz kapcsolódó[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. december 19.
#20
Kérdés: A Púévhr. 89. §-ának (1) bekezdése alapján a pedagógus számára tartós helyettesítésért egy óra időtartamra legalább a 88. § (1) bekezdésében meghatározott, Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 1%-ának megfelelő mértékű többlettanítási óradíj jár. A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg mértékétől függetlenül a többlettanítási óradíj összege nem lehet kevesebb 4500 forintnál.
(2) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját tartós helyettesítés keretében a sajátjával együtt tanítja, az (1) bekezdés szerinti többlettanítási óradíj ötven százalékára jogosult.
(3) Az iskolában foglalkoztatott vezető megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott pedagógus heti legfeljebb nyolc órában ellátott többlettanításáért az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott mértékű többlettanítási óradíj jár.
(4) Többlettanítási óradíj csak a ténylegesen megtartott tanítási óráért, foglalkozásért jár.
A többlettanítás vonatkozhat-e óvodára, óvodapedagógusra, és ha igen, milyen esetekben fordulhat elő az?
Részlet a válaszból: […] óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el". A Púétv. 130. §-ának (2) bekezdése – figyelemmel arra is, hogy ez a csak óvodapedagógusokra irányadó rendelkezés a rájuk vonatkozó külön törvényi fejezetben szerepel – a többlettanítási óradíj főszabályához képest különös szabálynak tekintendő. Vagyis óvodapedagógusok részére többlettanítási óradíj[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:      
A válasz időpontja: 2023. december 19.